Càlcul

beguverd-calcul

Càlcul d’estructures i amidaments

Treballs de càlcul i dimensionament dels elements estructurals de les obres d’edificació ja siguin de nova planta, reforma, ampliació, o rehabilitació que formaran part d’un projecte complet, i també els que es facin per comprovar o peritar l’estat de les edificacions.